image
09.02.2017

Góð staða þrátt fyrir gengistap

Ársreikningurinn 2016 var samþykktur á fundi stjórnar í dag 9. febrúar 2017

Helstu atriði ársreikningsins: 

 • Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 49,7 milljónum USD (5.999,4 millj.kr.)  samanborið við 56,8 milljónir USD (6.855,9 millj.kr) árið áður. Lækkunin er um 7,1 milljón USD (856,5 millj.kr) á milli ára og skýrist aðallega af hækkun afskrifta. 

 • Tap samkvæmt rekstrarreikningi nam 13,0 milljónum USD (1.564,7 millj.kr) á árinu 2016 samanborið við 30,4 milljónir USD (3.669,8 millj.kr.) hagnað á árinu 2015.

 • Unnið var að endurfjármögnun félagsins á árinu þar sem fjármögnun félagsins var að miklu leyti breytt yfir í bandaríkjadal í samræmi við nýjan starfrækslugjaldmiðil félagsins. Gefin voru út skuldabréf, 200 milljónir USD, í lokuðu skuldabréfaútboði í Bandaríkjunum í desember 2016. Greitt var inn á verðtryggt krónulán frá stærsta eiganda félagsins og eftirstöðum skuldbreytt í bandaríkjadali. Í árslok var um 80% af fjármögnun félagsins komin yfir í bandaríkjadali samkvæmt stefnu stjórnar. 

 • Lausafjárstaða félagsins er sterk, handbært fé í lok árs nam 18,3 milljónum USD (2.202,6 millj.kr.) og handbært fé frá rekstri á árinu nam 52,4 milljónum USD (6.322,6 millj.kr.). Í byrjun árs 2016 var starfrækslugjaldmiðli Landsnets breytt og er þetta því fyrsta árið sem fyrirtækið er gert upp í bandarískum dal.  Fjármögnun félagsins var að mestu leiti í íslenskum krónum og því var niðurstaða ársins Landsneti óhagstæð vegna mikillar styrkingar krónunnar.

Á árinu var unnið að endurfjármögnun fyrirtækisins og náðist stór áfangi í þeim efnum í lok árs þegar fyrirtækið gaf út 200 milljónir USD skuldabréf í lokuðu skuldabréfaútboði fyrir fagfjárfesta í Bandaríkjunum. 

Guðmundur Ingi Ásmundsson forstjóri Landsnets segir að með breyttri fjármögnun fyrirtækisins hafi verið dregið úr gengisáhættu og hagstæðari vaxtakjör náðust. Með þeim breytingum sem gerðar voru á fjármögnun félagsins hefur gengisáhættan minnkað verulega og fjármagnskostnaður fyrirtækisins lækkaður sem mun koma neytendum til góða í framtíðinni.

„Það er jákvætt að sjá að rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir er góður og í takt við áætlanir. Rekstur Landsnets stendur á mjög traustum grunni og má nær eingöngu skýra tap fyrirtækisins með styrkingu krónunnar á árinu og áhrif þess á fjármagnskostnað.  Fyrirtækið var áður með um 80% af fjármögnun sinni bundna í stofnlán frá stærsta eigandanum og var lánið verðtryggt í íslenskum krónum án afborgunarheimildar til ársins 2020.  Á árinu áttu sér stað viðræður við lánveitendur og var stórt skref stigið þegar samningar náðust um innborgun inn á stofnlánið og skuldbreytingu eftirstöðva þess í árslok  2016. Breytt fjármögnun skilar okkur hagstæðari kjörum auk þess sem dregið er úr gengisáhættu.” 


Nánar á www.landsnet.is þar sem hægt er að nálgast ársreikninginn.

Tap varð á rekstri félagsins sem nam 13 milljónum USD (1.564,7 millj.kr.) en til samanburðar var félagið rekið með hagnaði sem nam 30,4 milljónum USD (3.669,8 millj.kr.) árið áður. 

EBITDA félagsins stóð nánast í stað á milli ára og var á árinu 2016 79,2 milljónir USD (9.553,1 millj.kr.) í samanburði við 79,0 milljónir USD (9.530,5 millj.kr.) árið áður. Tap félagsins og lækkun í afkomu á milli ára má nær eingöngu skýra með styrkingu krónunnar á árinu og áhrifa þess á fjármagnsliði. 

Helstu niðurstöður rekstrarreiknings, lykiltölur efnahagsreiknings og kennitölur (fjárhæðir eru í þúsundum bandaríkjadala):

 


Rekstrarreikningur

 •  Rekstrartekjur námu 129,7 milljónum USD árið 2016 á móti 122,7 milljónum USD árið áður.
 • Tekjur af flutningi til stórnotenda drógust saman um 2,6 milljónir USD  og skýrist það að mestu leyti af lækkun á gjaldskrá um 9% frá 1. júlí 2016. 
 • Tekjur af flutningi til dreifiveitna jukust um 5,2 milljónir USD á árinu en gjaldskrá hækkaði tvívegis á árinu 2016, fyrst 1. janúar um 10% og svo 1. desember um 13%.  Frá 2008 hafði gjaldskrá til dreifiveitna ekki haldið verðgildi sínu og lækkað að raunvirði. Félaginu eru reiknaðar tekjur á grundvelli raforkulaga og voru hækkanir ársins ákvarðaðar á þeim grunni. Lækkun varð á tekjum frá skerðanlegum flutningi á milli ára sem nam 1,7 milljónum USD.
 • Tekjur vegna sölu á kerfisþjónustu og orkutaps í flutningskerfinu jukust um 3,9 milljónir USD á milli ára. Gjaldskrá vegna kerfisþjónustu hækkað 1. janúar um 4,5% og gjaldskrá vegna orkutapa um 12,0% .  Hækkanir má rekja til hærra innkaupsverðs á þessum liðum en gjaldskrá er sett á kostnaðargrunni með 1,5% álagi.
 • Rekstrargjöld hækka um 14,1 milljón USD á milli ára en þar af er hækkun á afskriftum 7,3 milljónir USD sem skýrist af viðbótarendurmati á varanlegum rekstrarfjármunum árið 2015. Innkaupum á kerfisþjónustu og orku vegna flutningstapa nemur 4,1 milljón USD.
 • Styrking krónunnar gagnvart bandaríkjadal á milli ára nam um 13% í rekstri. Áhrif þess í rekstri félagsins kemur fram í auknum tekjum og hækkun rekstrarkostnaðar. Í heild hefur styrkingin óveruleg áhrif á rekstrarhagnað fyrir fjármagnsliði. 
 • Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 49,7 milljónum USD samanborið við 56,8 milljónir USD árið áður og lækkar um 7,1 milljón USD á milli ára.
 • Hrein fjármagnsgjöld nema samtals 66,2 milljónum USD en voru 19,0 milljónir USD á árinu 2015. Hrein fjármagnsgjöld hækka því um 47,2 milljónir USD á milli ára. Félagið var að mestu fjármagnað í íslenskum krónum og skýrir 13% styrking krónunnar að mestu leyti hækkunina á hreinum fjármagnsgjöldum á milli ára.  Unnið var að endurfjármögnun á árinu 2016 og í desember var gengið frá óveðtryggðu skuldabréfaútboði í Bandaríkjunum að fjárhæð 200 milljónir USD. Það skref var mjög mikilvægt fyrir félagið sem fyrsta skuldabréfaútgáfa þess í erlendri mynt. Þá var samið við stærsta eiganda fyrirtækisins um innborgun á stofnlán frá árinu 2005 sem var án afborgunarheimildar svo og skuldbreytingu eftirstöðvar í bandaríkjadali. Í árslok var því búið að ná um 80% af fjármögnun félagsins yfir í bandaríkjadali en áður var um 90% af fjármögnuninni í íslenskum krónum.
 • Tap Landsnets hf. samkvæmt rekstrarreikningi nam 13,0 milljónum USD á árinu 2016 samanborið við hagnað að fjárhæð 30,4 milljónum USD á árinu 2015 og liggur breytingin á milli ára að megninu til í gengismun.Efnahagsreikningur

 •  Heildareignir félagsins í árslok námu 770,8 milljónum USD samanborið við 794,6 milljónir USD í lok árs 2015.
 • Heildarskuldir námu í árslok 462,4 milljónum USD samanborið við 470,9 milljónir USD í lok árs 2015.
 • Lausafjárstaða félagsins er sterk. Í lok árs nam handbært fé 18,3 milljónum USD og  handbært fé frá rekstri á árinu nam 52,4 milljónum USD
 • Eiginfjárhlutfall í árslok var 40,0% samanborið við 40,7% árið 2015.


Horfur í rekstri
Með þeim breytingum sem gerðar voru á fjármögnun í árslok hefur gjaldmiðlaáhætta félagsins minnkað verulega til framtíðar litið. Áhrif af breytingum á starfrækslugjaldmiðli á EBITDA félagins er óveruleg enda tekjur og gjöld með náttúrulega vörn gagnvart því. Með breyttri samsetningu lánasafnsins og nýjum lántökum hefur gjaldmiðlaáhætta í efnahag félagsins minnkað verulega þegar til framtíðar er litið.


Áætlanir félagsins fyrir árið 2017 gera ráð fyrir 26,4 milljóna USD hagnaði af rekstri félagsins. Flutningsgjaldskráin er óbreytt á árinu og engar fyrirhugaðar breytingar þar á. Gjaldskrá vegna kerfisþjónustu og tapa tekur á hverjum tíma mið af kostnaðarverði þeirrar þjónustu. Áfram verður unnið að breytingum á lánasafni í takt við stefnu stjórnar með það að markmiði að lengja í afborgunarferlum og afla hagstæðari kjara.

Um ársreikninginn
Ársreikningur Landsnets hf. 2016 er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS). Uppgjör Landsnets er  í Bandaríkjadölum (USD), sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Ársreikningurinn var samþykktur á fundi stjórnar 9. febrúar 2017

Um Landsnet
Landsnet tók til starfa árið 2005 og ber ábyrgð á flutningskerfi raforkunnar, einum af mikilvægustu innviðum samfélagsins. Hlutverk félagsins er að annast flutning raforku á Íslandi, uppbyggingu flutningskerfisins og stjórnun raforkukerfisins.


Nánari upplýsingar veitir Guðlaug Sigurðardóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landsnets, sími 563-9300 eða netfang gudlaugs@landsnet.is

Ársreikningur 2016

Fannst þér efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Landsnets. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?