_____________________

B.6 Skilmálar um samskipti milli aðila á raforkumarkaði með grunn-, mæli- og uppgjörsgögn.

Útgáfa 2.0 gefin út 01.08.2009 

1 Inngangur

1.1 Í skilmálum þessum er fjallað um samskipti milli dreifiveitna, sölufyrirtækja og jöfnunarábyrgðaraðila vegna nýrra tenginga notenda raforku, notendaskipta, skipta um sölufyrirtæki, mælinga, uppgjörs og stöðvunar á afhendingu raforku. 

1.2 Skilmálar þessir eru settir af Landsneti hf. í samræmi við reglugerð 1050/2004 um raforkuviðskipti og mælingar með síðari breytingum og byggja á raforkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum.

1.3 Skilmálarnir byggja á sænskri útgáfu af Ediel staðlinum um samskipti aðila á raforkumarkaði.

1.4 Skilmálar þessir eru staðfestir af Orkustofnun og Iðnaðarráðuneyti sbr. reglugerð nr. 1050/2004 um raforkuviðskipti og mælingar með síðari breytingum.

2 Skilgreiningar

Eftirfarandi skilgreiningar gilda fyrir skilmála þessa:

2.1 Aðilaskrá raforkumarkaðar: Skrá yfir aðila á raforkumarkaði sem eiga samskipti sín á milli með grunn-, mæli- og uppgjörsgögn samkvæmt Ediel staðlinum.

2.2 APERAK: Ediel skeyti til staðfestingar á móttöku og áreiðanleika upplýsinga Ediel skeyta.

2.3 DELFOR: Ediel skeyti til miðlunar á uppgjörsgögnum og áætlunum.

2.4 Ediel: Staðall um rafræn skeyti milli aðila á raforkumarkaði sem innihalda upplýsingar um mæli-, grunn- eða uppgjörsgögn eða staðfestingar á móttöku slíkra skeyta.

2.5 Grunngögn: Upplýsingar um aðila, mælistaði, mæla og áætlaða ársnotkun.

2.6 Jöfnunarábyrgðaraðili: Er aðili sem ábyrgist með skriflegum samningi við Landsnet að jafnvægi sé milli öflunar raforku, þ.e. raforkuframleiðslu og raforkukaupa annars vegar og ráðstöfunar, þ.e. sölu og notkunar hins vegar.

2.7 MSCONS: Ediel skeyti til miðlunar á mæligögnum.

2.8 Mæligögn: Upplýsingar um mælingu úr sölumælum og summur þeirra.

2.9 Mælistaður: Sá staður í dreifikerfi eða flutningskerfi þar sem mæling fer fram.

2.10 Notendaskipti: Skipti á notenda á mælistað og rétthafabreyting á mælistað.

2.11 Notkunarferilssvæði: Svæði sem inniheldur alla mælistaði sem mynda einn notkunarferil.

2.12 PRODAT: Ediel skeyti til að miðla upplýsingum um grunngögn á milli aðila.

2.13 Reikniverkskóði: Kóði til að lýsa hvernig mælingum í mælistað er skipt upp innan ákveðins tímabils. Sjá einnig tilvísun.

2.14 Sölufyrirtæki: Er fyrirtæki sem selur raforku eða annast raforkuviðskipti hvort sem er í heildsölu eða smásölu.

2.15 Tegundarkóði: Kóði sem lýsir tegund notkunar, vinnslu eða miðlunar sem mæld er í mælistað. Sjá tilvísun.

2.16 Tengidagur: Sá dagur þegar mælistaður er tengdur við veitukerfi og raforkuafhending hefst.

2.17 Tengisamningur dreifiveitu: Samningur dreifiveitu við almennan notanda eða vinnslufyrirtæki um tengingu þessara aðila við dreifikerfið, dreifingu raforku, mælingu hennar eða aðra þjónustu tengda afhendingarstað raforkunnar.

2.18 Uppgjörsgögn: Upplýsingar um tímaraðir, notkunarferla og notkun, hlutfallstölur og jöfnunarorku sem notaðar eru í uppgjöri.

2.19 Upphaf afhendingar: Þegar raforkuafhending samkvæmt nýjum raforkusölusamningi hefst í mælistað.

2.20 Úthlutað sölufyrirtæki: Það sölufyrirtæki sem dreifiveita semur við um að afhenda raforku til þeirra notenda sem falla undir ákvæði 2. og 3. mgr. 7. gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar.

2.21 Yfirlitsskrá grunngagna: Skrá til afstemmingar grunngagna aðila á markaði.

2.22 Myndaskýringar: Flæði á skýringarmyndum sem sýnt er með punktalínum er ekki skilgreint í netmála, flæði sem sýnt er með heilum línum er skilgreint í netmála. Önnur tákn eru hefðbundin tákn notuð í flæðiritum.

3 Forsendur

3.1 Einn og sami notandi skal vera með samning annars vegar við sölufyrirtæki um kaup á raforku og tengisamning hins vegar við dreifiveitu um tengingu mælistaðar.

3.2 Aðilaskrá raforkumarkaðar skal notuð til grundvallar samskiptum milli aðila samkvæmt skilmálum þessum.

3.3 Sölufyrirtæki og dreifiveitur skulu geta skipst á yfirlitsskrá grunngagna fyrir sameiginlega mælistaði til afstemmingar og yfirfærslu upplýsinga vegna breytinga á hlutverki aðila.

3.4 Aðilum raforkumarkaðar er heimilt að fela öðrum framkvæmd og umsjón með einstökum atriðum varðandi samskipti samkvæmt skilmálum þessum að því gefnu að viðkomandi undirgangist skuldbindingu um trúnað. Slíkt leysir aðila raforkumarkaðar þó ekki undan ábyrgð sinni og skyldum samkvæmt reglum þessum.

4 Stöðluð skeyti fyrir samskipti

4.1 Í samskiptum milli aðila skulu notuð stöðluð skeytaform svo sem Ediel og/eða SVEFXX nema hlutaðeigandi aðilar komi sér saman um annað. Ediel skeytin eru af gerðunum PRODAT, MSCONS og DELFOR sem lýst er nánar í tilvísunum við skilmála þessa.

4.2 Verði ágreiningur um skeytaform samskiptanna skal Landsnet skera úr um hvaða skeytaform skuli notað.

5 Skyldur og ábyrgð sölufyrirtækja

5.1 Sölufyrirtæki ber að tilkynna um raforkusölusamning við notanda til þeirrar dreifiveitu sem ábyrg er fyrir dreifisvæði notandans. Samþykki notanda á raforkusölusamningi skal liggja til grundvallar tilkynningu sölufyrirtækis til dreifiveitu um nýjan raforkusölusamning.

5.2 Sölufyrirtæki skal tilkynna breytingar á grunngögnum til dreifiveitu.

5.3 Sölufyrirtæki skal tilkynna um lok orkuviðskipta til dreifiveitu.

6 Skyldur og ábyrgð dreifiveitna

6.1 Í samræmi við 7. gr reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar ber dreifiveitu þegar við skráningu að leiðbeina notendum skriflega um rétt þeirra til að velja sér raforkusala í þeim tilvikum þar sem um er að ræða nýjan mælistað eða notendur sem ekki hafa síðastliðna 12 mánuði verið í raforkuviðskiptum fyrir eigin reikning.

6.2 Dreifiveita skal halda skrá yfir grunn- og mæligögn fyrir hvern mælistað á dreifiveitusvæði sínu.

6.3 Dreifiveitu ber að miðla til sölufyrirtækja og jöfnunarábyrgðaraðila breytingum á grunngögnum er varða þeirra notendur.

6.4 Dreifiveita ber ábyrgð á öflun mæligagna á dreifiveitusvæði sínu, söfnun, leiðréttingu og staðfestingu mæligagna og dreifingu þeirra til viðkomandi aðila.

6.5 Dreifiveitu ber að halda skrá yfir sölufyrirtæki og jöfnunarábyrgðaraðila sem starfa á þeirra dreifiveitusvæði.

6.6 Dreifiveitu ber að tilkynna Landsneti um jöfnunarábyrgðaraðila sem starfa á þeirra dreifiveitusvæði.

7 Skyldur og ábyrgð Landsnets

7.1 Landsnet heldur aðilaskrá raforkumarkaðar.

7.2 Landsnet gefur út reikniverkskóða fyrir tegund mælingar.

7.3 Landsnet gefur út tegundarkóða til notkunar í samskiptum milli aðila á raforkumarkaði með mæli- og uppgjörsgögn.

7.4 Landsnet heldur skrá yfir notkunarferilssvæði dreifiveitna.

7.5 Landsnet gefur út snið fyrir yfirlitsskrá grunngagna.

7.6 Landsnet skal hafa ofangreindar upplýsingar aðgengilegar fyrir aðila á raforkumarkaði.

8 Tenging mælistaðar

8.1 Þegar notandi eða aðili fyrir hans hönd sækir um tengingu mælistaðar til dreifiveitu skal tilgreina hvaða sölufyrirtæki mun annast raforkusölu til notandans. Sá sem skráir tengingu fyrir hönd dreifiveitu skal senda tengilið tilgreinds sölufyrirtækis í tölvupósti kennitölu mælistaðar og notanda ásamt staðsetningu mælistaðar þannig að sölufyrirtækið geti í síðasta lagi einum virkum degi áður sent tilkynningu í formi Z03LK skeytis um raforkusölusamning í mælistað. 

8.2 Afhending á nýjan mælistað hefst með því að sölufyrirtæki sendir dreifiveitu upplýsingar um raforkusölusamning fyrir nýjan notanda í síðasta lagi einum virkum degi áður en afhending á að hefjast. Upplýsingarnar skulu vera í formi rétt útfyllts Z03LK skeytis. Að auki þarf tilkynning um nýjan samning að innihalda nafn notandans og kennitölu, auk kennitölu mælistaðar og kóða notkunarferilssvæðis.

8.3 Hafi dreifiveitu ekki borist tilkynning um sölufyrirtæki fyrir umbeðinn tengidag hefur hún heimild til að úthluta notanda sölufyrirtæki í samræmi við ákvæði 11. gr. þessara skilmála.

8.4 Dreifiveitu ber að senda sölufyrirtæki staðfestingu innan fimm virkra daga frá upphafi raforkuafhendingar. Staðfestingin skal vera í samræmi við PRODAT skeyti Z04LK.

8.5 Dreifiveita skal senda sölufyrirtæki upplýsingar um frumálestur mælis í formi MSCONS skeyta sem lýst er í tilvísun með skilmálum þessum.

9 Skipti á sölufyrirtæki

9.1 Skipti á sölufyrirtæki fara fram á miðnætti við upphaf fyrsta dags hvers mánaðar.

9.2 Við skipti á sölufyrirtæki skal hið nýja sölufyrirtæki senda tilkynningu um nýjan samning vegna skipta á sölufyrirtæki til dreifiveitu. Upplýsingarnar skulu vera í formi rétt útfyllts Z03L skeytis sem jafngildir uppsögn á raforkusölusamningi við fyrra sölufyrirtæki. Skeytið þarf að hafa borist dreifiveitu fyrir 1. dag mánaðar eigi skipti á sölufyrirtæki að taka gildi næstkomandi mánaðamót, sjá nánar skiptifrest á mynd 1. Að auki þarf tilkynning um nýjan samning að innihalda nafn notandans og kennitölu, auk kennitölu mælistaðar og kóða notkunarferilssvæðis.

9.3 Dreifiveitu ber að senda staðfestingu um móttöku með APERAK skeyti, innan 24 klukkustunda (miðað við virka daga) frá móttöku, með upplýsingum um hvort skeytið sé rétt útfyllt.

9.4 Þá ber dreifiveitu að senda skeyti til staðfestingar á skiptum á sölufyrirtæki til þess sölufyrirtækis sem tekur yfir viðskiptin. Staðfesting skal vera í formi Z04L skeytis og skal send innan 5 virkra daga eftir móttöku skeytis um nýjan samning vegna skipta á sölufyrirtæki.

9.5 Dreifiveitu ber jafnframt að senda Z05L skeyti um samningslok til fyrra sölufyrirtækis. Skeytið skal sent innan 5 virkra daga eftir móttöku Z03L skeytis um nýjan samning vegna skipta á sölufyrirtæki.

9.6 Dreifiveita skal útvega álestur af sölumæli og senda bæði eldra og nýju sölufyrirtæki með MSCONS skeyti innan 5 virkra daga frá skiptadegi þar sem tilefni álestrar er tilgreint.

Samskipti og tímasetningar vegna skipta á sölufyrirtæki er sýnt á mynd 1.

Mynd 1: Samskipti og tímasetningar vegna skipta á sölufyrirtæki

9.7 Sölufyrirtæki getur afturkallað tilkynningu um samning í seinasta lagi 5. dag mánaðarins fyrir fyrirhuguð skipti. Sölufyrirtæki skal senda dreifiveitu Z03C skeyti um afturköllun á skiptum á sölufyrirtæki. Dreifiveitu ber að senda Z04C skeyti um staðfestingu á afturköllun til hins nýja sölufyrirtækis og Z05C til fyrra sölufyrirtækis innan 5 virkra daga. Samskiptum aðila við afturköllun á skiptum á sölufyrirtæki er lýst á mynd 2.

Mynd 2: Samskipti aðila við afturköllun á skiptum á sölufyrirtæki


10 Notendaskipti - Rétthafabreyting

10.1 Ferli fyrir flutning út þegar ekki er tilkynnt um nýjan notanda í mælistað er sýnt á mynd 3. Við flutning út þar sem ekki er ljóst hver tekur við tengisamningi getur dreifiveita lokað fyrir afhendingu í mælistað eða skráð eiganda húsnæðis fyrir tengisamningi og úthlutað honum sölufyrirtæki skv. 11. gr.


Mynd 3: Flutningur út án tilkynningar um nýjan notanda

10.2 Ferli fyrir flutning inn þegar notandi skiptir við sama sölufyrirtæki og fyrir var í mælistað er sýnt á mynd 4. Þegar notandi eða aðili fyrir hans hönd tilkynnir til dreifiveitu um flutning inn, skal tilgreina hvaða sölufyrirtæki mun annast raforkusölu til notandans. Sá sem skráir notendaskiptin fyrir hönd dreifiveitu skal senda tengilið tilgreinds sölufyrirtækis í tölvupósti kennitölu mælistaðar og notanda ásamt staðsetningu mælistaðar þannig að sölufyrirtækið geti í síðasta lagi einum virkum degi áður sent tilkynningu í formi Z03LK skeytis um raforkusölusamning í mælistað.


Mynd 4: Notandi flytur inn og skiptir við sama sölufyrirtæki í mælistað


10.3 Ferli fyrir flutning inn þegar notandi skiptir við annað sölufyrirtæki en fyrir var í mælistað er sýnt á mynd 5. Þegar notandi eða aðili fyrir hans hönd tilkynnir til dreifiveitu um flutning inn, skal tilgreina hvaða sölufyrirtæki mun annast raforkusölu til notandans. Sá sem skráir notendaskiptin fyrir hönd dreifiveitu skal senda tengilið tilgreinds sölufyrirtækis í tölvupósti kennitölu mælistaðar og notanda ásamt staðsetningu mælistaðar þannig að sölufyrirtækið geti í síðasta lagi einum virkum degi áður sent tilkynningu í formi Z03LK skeytis um raforkusölusamning í mælistað.

Mynd 5: Notandi flytur inn og skiptir um sölufyrirtæki í mælistað

10.4 Ferli fyrir notendaskipti þar sem notandi flytur út og nýr notandi flytur inn og skiptir við sama sölufyrirtæki og fyrir var í mælistað er sýnt á mynd 6.


Mynd 6: Notandi flytur út, nýr flytur inn og skiptir við sama sölufyrirtæki í mælistað

10.5 Ferli fyrir notendaskipti þar sem notandi flytur út og nýr notandi flytur inn og hefur viðskipti við nýtt sölufyrirtæki er sýnt á mynd 7.

Mynd 7: Notandi flytur út, nýr flytur inn og hefur viðskipti við nýtt sölufyrirtæki

10.6 Fara skal með rétthafabreytingu á sama hátt og notendaskipti þar sem sölufyrirtækið er hið sama fyrir og eftir rétthafabreytingu, sjá mynd 6 í kafla 10.4.

 

11 Úthlutað sölufyrirtæki

11.1 Berist dreifiveitu ekki tilkynning frá sölufyrirtæki um raforkusölusamning við notanda fyrir upphaf afhendingar er henni heimilt að úthluta viðkomandi notanda sölufyrirtæki skv. ákvæðum 7. gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar.

11.2 Þegar dreifiveita úthlutar notanda sölufyrirtæki skal hún tilkynna því sölufyrirtæki það með Z04A skeyti innan 5 virkra daga frá upphafi afhendingar. Dreifiveita skal jafnframt upplýsa notanda um þá ráðstöfun, fresti og álag.

11.3 Þegar dreifiveita úthlutar notanda sölufyrirtæki skal eftir 4 vikur innheimt gjald af notanda sem nemur 50% álagi á lægsta verð almennrar notkunar þess sölufyrirtækis sem notandi fær og upplýsa á reikningi um álagið og ástæður þess.
11.4 Óski notandi eftir að kaupa rafmagn af öðrum söluaðila en þeim sem dreifiveita úthlutaði honum eftir að afhending hefst, skal það meðhöndlað á sama hátt og söluaðilaskipti.


Mynd 8: Samskipti aðila þegar dreifiveita úthlutar notanda sölufyrirtæki

12 Álestur

12.1 Dreifiveitu ber að útvega álestur af mæli hjá notanda vegna:

    a) Upphafs viðskipta.
    b) Skipta á sölufyrirtæki.
    c) Notendaskipta - rétthafabreytinga.
    d) Reglubundinna uppgjöra.
    e) Mælaskipta.
    f) Loka viðskipta (niðurtöku mælis).

12.2 Álestur vegna skipta á sölufyrirtæki og notandaskipta skal fara fram á skiptadegi eða innan 5 daga fyrir eða eftir skiptadag. Nota skal álestur sem ekki er tekin á skiptadegi til útreikninga á álestri sem skrá skal á skiptadag. Ef álestur næst ekki má dreifiveita áætla álestur í samráði við viðkomandi sölufyrirtæki.

12.3 Uppgjörsálestur skal fara fram á 12 mánaða fresti og vera óháður öðrum álestrum.
12.4 Dreifiveitu er heimilt að taka við álestri frá notanda (sjálfsálestri), til árlegs uppgjörs, vegna skipta á sölufyrirtæki og vegna notandaskipta. Dreifiveita skal þá sannreyna álesturinn. Telji dreifiveita að vafi leiki á áreiðanleika sjálfsálesturs skal dreifiveita lesa af mæli. Dreifiveita skal lesa af mælum hjá almennum notendum að lágmarki fjórða hvert ár.

12.5 Hafi sölufyrirtæki athugasemdir við álestra skal það senda rökstutt erindi þess efnis til dreifiveitu sem skal svara athugasemdum og/eða senda nýjan álestur.

12.6 Dreifiveitur skulu senda gögn vegna reglubundinna uppgjöra eigi síðar en 30 dögum eftir að álestur átti sér stað, í formi MSCONS skeyta.

12.7 Í samskiptum með gögn um mælaálestra skal tilgreina kóða fyrir ástæðu álestrar.

13 Riftun orkusölusamnings

13.1 Sölufyrirtæki skal senda tilkynningu til dreifiveitu um fyrirhuguð lok raforkuviðskipta og samrit til notanda, þegar ekki er um skipti á sölufyrirtæki að ræða. Tilkynningu um lok viðskipta skal senda a.m.k. tveimur vikum fyrir fyrirhuguð lok. 

13.2 Uppsögn sölufyrirtækis á raforkusölusamningi tekur gildi við mánaðarmót.

13.3 Dreifiveita skal staðfesta riftun á sölusamningi.

13.4 Berist dreifiveitu ekki Z03LK skeyti um nýjan sölusamning fyrir mælistað frá sölufyrirtæki skal úthluta notandanum sölufyrirtæki sbr. 11. grein skilmála þessa.

13.5 Við lok afhendingar útvegar dreifiveita álestur af sölumæli og sendir sölufyrirtæki upplýsingar um mælaálestur með MSCONS skeyti.

14 Trúnaður

14.1 Þeir sem fá upplýsingar í hendur á grundvelli skilmála þessara eru bundnir trúnaði um þær upplýsingar. Þeim er óheimilt að miðla upplýsingum til annarra en þeirra sem rétt hafa á að fá upplýsingarnar á grundvelli þessara skilmála. Vísast í því sambandi m.a. til 8. mgr. 9. gr. og 7. tl. 3. mgr. 16. gr. og raforkulaga nr. 65/2003.

15 Bótaskylda og óviðráðanleg öfl

15.1 Ákvæði 9. greinar Almennra skilmála Landsnets um flutning rafmagns og kerfisstjórnun varðandi ábyrgð gildir um bótaábyrgð aðila á grundvelli þessara skilmála.

15.2 Ákvæði 10. greinar Almennra skilmála um flutning rafmagns og kerfisstjórnun varðandi óviðráðanleg öfl gildir um samskipti aðila á grundvelli þessara skilmála.

16 Eftirlit og úrræði

16.1 Orkustofnun hefur eftirlit með því að fyrirtæki sem falla undir gildissvið raforkulaga nr. 65/2003 starfi samkvæmt lögunum og fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum, reglugerðum og skilmálum þessum.

16.2 Komi upp ágreiningur um framkvæmd eða túlkun ákvæða þessara skilmála skal í þeim tilvikum þar sem Orkustofnun hefur úrskurðarvald á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga leita úrlausnar stofnunarinnar og úrskurðarnefndar raforkumála þar sem það á við. Úrskurði úrskurðarnefndar má vísa til dómstóla skv. 30 gr. VII. kafla raforkulaga.

16.3 Heyri úrlausn ágreinings ekki undir Orkustofnun má vísa málinu til úrlausnar héraðsdóms í umdæmi annars hvors eða eins aðila ágreiningsins.

17 Tilvísanir

Eftirfarandi tilvísanir sem tilheyra þessu skjali eru vistaðar á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.

1. Aðilaskrá raforkumarkaðar.
2. Notkunarferilssvæði.
3. Stöðluð Ediel skeyti í samskiptum orkufyrirtækja.
4. Upplýsingar í PRODAT Z03, Z04 og Z05 skeytum.
5. Kóðar fyrir ástæður álestra í MSCONS skeytum.
6. Tegundarkóðar.
7. Reikniverkskóðar og lotuskipting.
8. Yfirlitsskrá grunngagna

Tilvísun 1


Aðilaskrá raforkumarkaðar
Tilvísun 2

Notkunarferilssvæði

Dreifiveita hefur heimild til að skipta dreifiveitusvæði sínu í fleiri en eitt notkunarferilssvæði í samræmi við 2. mgr. 46 gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar.

Dreifiveita skal skila Landsneti lýsingu á sérhverju notkunarferilssvæði þar sem auðkenni þeirra tímamældu mælistaða sem afmarka notkunarferilssvæði kemur fram ásamt nafni og því auðkenni notkunarferilssvæðis sem dreifiveita kýs.
Landsnet viðheldur skrá með lýsingum notkunarferilssvæða og mælistaða sem afmarka þau ásamt númerum þeirra.

Meðfylgjandi tafla sýnir skiptingu dreifiveitusvæða í notkunarferilssvæði og kóða þeirra.Tilvísun 3

Stöðluð Ediel skeyti í samskiptum orkufyrirtækja


*) Skeytið Z04A er einnig notað sem staðfesting á að dreifiveita hafi frá ákveðnum degi hafið afhendingu á raforku til notanda sem þegar hefur samning við viðkomandi sölufyrirtæki í nýjum mælistað.


Tilvísun 4

Upplýsingar í PRODAT Z03, Z04 og Z05 skeytum


* R = Nauðsynlegar upplýsingar; D = Stundum nauðsynlegar upplýsingar; O = Valfrjálsar upplýsingar


Tilvísun 5

Kóðar fyrir ástæður álestra í MSCONS skeytum

Öll skýrslugjöf um mælaálestra eru send með MSCONS skeytum.
Í meðfylgjandi töflu er kóði sem notaður er í MSCONS skeytum til að lýsa ástæðum mælaálestra.Tilvísun 6

Tegundarkóðar

Landsnet gefur út tegundarkóða til notkunar í samskiptum með mæli-, og uppgjörsgögn í samræmi við Netmála B6 og B7.
Tegundarkóðarnir eru að stofni til þeir sömu og notaðir eru í Ediel samskiptum á sænska raforkumarkaðnum. Ekki er þó teknir upp allir tegundakóðar af lista „Produktkodlista” Svenska Kraftnet, heldur einungis þeir sem þörf er á að nota á Íslandi.
Þeir sem telja sig þurfa að nota aðra tegundarkóða en birtir eru í neðangreindri töflu geta leitað eftir nýjum kóðum hjá Landsneti. Stuðst verður við „Produktkodlista” Svenska Kraftnet við ákvörðun kóðanna.
Birting á tegundarkóðalista er á vef Landsnets.

Eftirfarandi tafla sýnir þá tegundarkóða sem notaðir verða í samskiptum fyrirtækja á raforkumarkaði.Dreifiveitur munu senda frá sér uppgjörsgögn vegna notkunarferilsuppgjörs með viðeigandi tegundarkóðum. Þessir kóðar verða færðir inn í framangreinda töflu þegar ljóst er hvaða kóðar verða notaðir til að lýsa þeim uppgjörsgögnum sem send verða milli fyrirtækja.


Tilvísun 7

Reikniverkskóðar og lotuskipting - útgáfa 1.0

Listi yfir reikniverkskóða vísar til þeirra upplýsinga sem tilgreindar eru í svæðinu „Tímarammi mælingar” (e. Meter time frame) í Ediel skeytunum PRODAT og MSCONS.

Tilgangur samræmdra reikniverkskóða er að tryggja að við sendingar mæligagna skilji móttakandi gögnin á sama hátt og sendandinn ætlast til.

Að baki hverjum reikniverkskóða er lotuskipting sem lýst er í meðfylgjandi töflu. Lotuskiptingin ber einnig kóða. Lotuskiptingar bera kóða og er einn þeirra samhljóða reikniverkskóða.

Þeir sem þurfa á reikniverkskóða og lotuskiptingu að halda til að skiptast á mæligögnum geta leitað til Landsnets sem úthlutar nýjum kóða og hindrar þannig notkun á sama reikniverkskóða og lotuskiptingu í mismunandi tilgangi.

Reikniverkskóðar eru notaðir til að lýsa hvernig mælingum í mælistað er skipt milli háálagstíma (HL) og lágálagstíma (LL).Tilvísun 8

Yfirlitsskrá grunngagna

Bakgrunnur


Forsenda þess að fyrirtæki geti miðlað upplýsingum sín á milli með Ediel skeytum er að dreifiveitur og sölufyrirtæki hafi sömu upplýsingar um mælistaði og notendur.
Við afstemmingu gagnagrunnskerfa er notuð yfirlitsskrá grunngagna. Yfirlitsskráin er notuð til útreiknings hlutfallstalna, tilkynninga um skipti á sölufyrirtæki og flutninga.
Yfirlitsskrá grunngagna er notuð til að senda umfangsmiklar breytingar á grunnupplýsingum svo sem þegar eitt sölufyrirtæki eða jöfnunarábyrgur tekur yfir alla notendur annars sölufyrirtækis við samruna eða sölu fyrirtækja á raforkumarkaði.
Við afstemmingar, hjá til að mynda sölufyrirtæki, skal gera frávikalista og skal sérhvert frávik greint sérstaklega áður en gagnagrunnskerfi eru uppfærð en þeir ekki notaðir til sjálfvirkrar uppfærslu gagnagrunna.
Skrána má lesa inn í og búa til í gagnagrunnskerfi eða með hjálp töflureikna eins og Excel.

Notkunarleiðbeiningar

Skráin er notuð bæði af dreifiveitu og sölufyrirtæki á eftirfarandi hátt:

Dreifiveita notar yfirlitsskrá grunngagna:
    • Til miðlunar á upplýsingum um mælistaði
    • Til miðlunar upplýsinga um breytt auðkenni mælistaða
    • Til miðlunar upplýsinga um mælistaði sem flytja á til nýrrar eða annarrar dreifiveitu

Sölufyrirtæki notar yfirlitsskrá grunngagna:
    • Til miðlunar upplýsinga um mælistaði sem flytja skal til nýs sölufyrirtækis svo sem við sameiningu sölufyrirtækja. Þó einungis eftir sameiginlega ákvörðun aðila
    • Í tengslum við miðlun á núverandi jöfnunarábyrgð eða vegna breytinga á jöfnunarábyrgð fyrir ákveðna mælistaði

Hver skrá inniheldur “höfuð” en þar á eftir fylgir ein eða fleiri upplýsingaröð, þ.e. ein röð fyrir hvern mælistað. Semikomma skal vera milli allra upplýsinga og tvöföld semikomma (;;) þar sem upplýsingum er sleppt.
Skráin á að innihalda alla viðeigandi mælistaði fyrir uppgefna tímasetningu.
Sé tímasetning yfirlitsskrárinnar sett á fyrsta dag mánaðar, til dæmis 20060601, og sendur er listi yfir mælistaði (ekki breytingar auðkenna), getur sá sem móttekur skrána reiknað með að skráin innihaldi alla mælistaði sem sölufyrirtækið hafði þennan ákveðna mánuð til dæmis mælistaði sem tilheyrðu sölufyrirtæki ákveðinn hluta júní mánaðar svo fremi að annað hafi ekki verið ákveðið á milli aðila. Aðilar geta einnig orðið sammála um annað snið fyrir upplýsingasvið fyrir þessa notkun á skránni til dæmis „júní 2006”.
Fyrir breytingar á auðkennum á að nota uppgefið snið dagsetningar ÁÁÁÁMMDD. Þegar dreifiveita sendir skrá með mælistöðum þá er það yfirleitt vegna beiðni frá sölufyrirtæki. Með því móti veit sölufyrirtæki hvert innihald dagsetningarsvæðisins er.
Nafn yfirlitsskrár grunngagna á að vera á eftirfarandi formi:
MSnnnnnlllllÁÁÁÁMMDD.ysg.
Þar sem „nnnnn” í skráarheiti er Ediel auðkenni sendandans og „lllll” er Ediel auðkenni móttakandans. Dagsetningin á sniðinu ÁÁÁÁMMDD (til dæmis 20060601) lýsir þeim degi er skráin er búin til.